O nas

Szanowni Państwo, Stowarzyszenie SCI zostało założone przez rodowitych mieszkańców Cieszyna, co nie znaczy, że miejsce w stowarzyszeniu zarezerwowane jest tylko dla nich. Wszyscy mieszkańcy Cieszyna tworzą SCI 43-400, wszystkim nam leży na sercu dobro tego miasta. W związku z tym, przyjęliśmy sobie następujące cele, które zamierzamy skrupulatnie realizować, co istotne: bez pomocy finansowej samorządów miejskich, a jedynie w oparciu o wolne datki i wsparcie naszych partnerów i sponsorów. 

- promocję gospodarczych i turystycznych walorów Cieszyna i Ziemi Cieszyńskiej,

- prowadzenie działalności zmierzającej do wszechstronnego rozwoju Cieszyna i Ziemi Cieszyńskiej,

- krzewienie wiedzy o historii, kulturze i tradycji Cieszyna i Ziemi Cieszyńskiej,

- wspieranie twórczości kulturalnej mieszkańców i osób związanych z Cieszynem i Ziemią Cieszyńską,

- pomoc charytatywna na rzecz osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, ubogich, starszych i nieprzystosowanych społecznie,

- rozwój świadomości ekologicznej mieszkańców Cieszyna i Ziemi Cieszyńskiej,

- integrację dzieci i młodzieży z różnych środowisk i kultur,

- propagowanie zdrowego stylu życia,

- krzewienie idei integracji, tolerancji i demokracji,

- organizowanie i wspieranie inicjatyw polegających na budowie obiektów użyteczności publicznej,

- wspieranie organizacyjne i rzeczowe dla osób i organizacji działających dla dobra Cieszyna i Ziemi Cieszyńskiej.

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

- wszechstronne wspieranie inicjatyw tożsamych ze statutowymi celami Stowarzyszenia;

- propagowanie gospodarczych i turystycznych walorów Cieszyna i Ziemi Cieszyńskiej poprzez publikacje, akcje społeczne oraz organizację imprez kulturalnych i sportowych;

- współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia;

- tworzenie i wspieranie systemu indywidualnej pomocy finansowej i organizacyjnej dla uczniów i studentów, a także innych osób potrzebujących, poprzez udzielanie, w miarę posiadanych środków finansowych, stypendiów, jednorazowych zapomóg, nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub sportowe;

- prowadzenie działalności gospodarczej dla realizacji statutowych celów Stowarzyszenia,

- organizowanie akcji promocyjnych i reklamowych,

- doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych celami i działalnością Stowarzyszenia,

- prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską;

- inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia.

Cieszmy się Cieszynem ;)